Jump to content
Symbolfoto: Das AIT ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung

Reference Projects

Anomaly Detection & Cyber Threat Intelligence

Runtime Name Funding Schema
2021 - 2024 AWAKE EU CEF Telecom Call
2021 - 2022 SD4MSD FFG FORTE
2020 - 2022 PANDORA EU EDIDP
2020 - 2022 DECEPT FFG ICT of the Future
2020 - 2021 MALORI FFG KIRAS
2019 - 2022 CADSP FFG FORTE
2019 - 2022 GUARD H2020
2019 - 2022 SOCCRATES EU H2020
2018 - 2020 APT Competence Center FFG KIRAS
2017 - 2020 ACCSA FFG KIRAS
2017 - 2019 synERGY FFG ICT of the Future
2016 - 2019 SEMI FFG ECSEL
2015 - 2018 CISA FFG KIRAS
2014 - 2017 ECOSSIAN EU FP7
2014 - 2017 SPARKS EU FP7

Capacity Building & Training

Runtime Name Funding Schema
2021 - 2024 INDUCE FFG Laura Bassi 2.0 – 2. Ausschreibung
2020 - 2023 COLTRANE Erasmus+ Hochschulbildung: Strategische Partnerschaften
2019 - 2021 CURSOR FFG KIRAS
2018 EVN Planspiel -
2018 - 2021 IDEV40 EU ECSEL
2016 - 2020 IAEA CRP J020008 (SIREN) IAEA
2017 - 2020 ACCSA FFG KIRAS
2017 KSÖ Planspiel -

Next Generation Cryptography & Privacy

Runtime Name Funding Schema
2021 - 2024 TeamAware II EU H2020
2020 - 2022 SlotMachine EU SESAR
2020  -2021 ROUTE FFG KIRAS
2019 - 2022 OpenQKD EU H2020
2019 - 2022 KRAKEN EU H2020
2019 - 2022 Comp4Drones EU ECSEL
2019 - 2022 CyberSec4Europe EU H2020
2019 - 2021 Profet FWF
2019 - 2021 FlexProd FFG Produktion der Zukunft
2018 - 2021 SECREDAS EU H2020
2017 - 2020 IoT4CPS FFG ICT of the Future
2017 - 2020 DRBD4Cloud Eureka - Eurstars
2015 - 2020 PRISMACLOUD EU H2020
2015 - 2018 CREDENTIAL EU H2020
2011 - 2013 ARCHISTAR FFG BRIDGE

Cyber Security Consulting & Risk Management

Runtime Name Funding Schema
2021 - 2023 PRAETORIAN EU H2020
2021 - 2023 PRECINCT EU H2020
2019 - 2021 ODYSSEUS FFG KIRAS
2018 - 2020 EVE FFG KIRAS
2018 - 2019 WALL E FFG KIRAS
2017 - 2019 CySiVuS FFG KIRAS
2017 - 2020 SAURON EU H2020
2016 - 2019 GENESIS FFG KIRAS
2016 - 2018 CERBERUS FFG KIRAS
2015 - 2018 Nobel Grid EU H2020
2015 - 2017 MITIGATE EU H2020
2015 - 2017 RASSA FFG Energieforschungsprogramm 2014
2014 - 2017 HYRIM EU FP7
2014 - 2015 GeRiAn FFG KIRAS
2012 - 2015 (SG)2 FFG KIRAS