Jump to content
Symbolfoto: Das AIT ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung

Reference Projects

Anomaly Detection & Cyber Threat Intelligence

RuntimeNameFunding Schema
2021 - 2024AWAKEEU CEF Telecom Call
2021 - 2022SD4MSDFFG FORTE
2020 - 2022PANDORAEU EDIDP
2020 - 2022DECEPTFFG ICT of the Future
2020 - 2021MALORIFFG KIRAS
2019 - 2022CADSPFFG FORTE
2019 - 2022GUARDH2020
2018 - 2020APT Competence CenterFFG KIRAS
2017 - 2020ACCSAFFG KIRAS
2017 - 2019synERGYFFG ICT of the Future
2016 - 2019SEMIFFG ECSEL
2015 - 2018CISAFFG KIRAS
2014 - 2017ECOSSIANEU FP7

Cyber-Physical Systems

RuntimeNameFunding Schema
2020 - 2023LABYRINTHEU H2020
2019 - 2022CLUEEU ERA-Net SES RegSys Joint Call 2018
2019 - 2022SOCCRATESEU H2020
2019 - 2019SIGIFFG Produktion der Zukunft
2017 - 2020VirtueGridFFG Klima- und Energiefonds
2017 - 2020LarGo!ERA-Net Smart Grid Plus
2016 - 2020IAEA CRP J020008 (SIREN)IAEA
2016 - 2017IRENEJPI Urban Europe
2015 - 2018Nobel GridEU H2020
2015 - 2017RASSAFFG Energieforschungsprogramm 2014
2014 - 2017SPARKSEU FP7
2012 - 2015(SG)2FFG KIRAS

Cyber Range & Training

RuntimeNameFunding Schema
2021 - 2024INDUCEFFG Laura Bassi 2.0 – 2. Ausschreibung
2020 - 2023COLTRANEErasmus+ Hochschulbildung: Strategische Partnerschaften
2019 - 2021CURSORFFG KIRAS
2018EVN Planspiel-
2018 - 2021IDEV40EU ECSEL
2016 - 2020IAEA CRP J020008 (SIREN)IAEA
2017 - 2020ACCSAFFG KIRAS
2017KSÖ Planspiel-

Cryptography

RuntimeNameFunding Schema
2021 - 2024TeamAware IIEU H2020
2020 - 2022SlotMachineEU SESAR
2020  -2021ROUTEFFG KIRAS
2019 - 2022OpenQKDEU H2020
2019 - 2022KRAKENEU H2020
2019 - 2022Comp4DronesEU ECSEL
2019 - 2022CyberSec4EuropeEU H2020
2019 - 2021ProfetFWF
2019 - 2021FlexProdFFG Produktion der Zukunft
2018 - 2021SECREDASEU ECSEL
2017 - 2020IoT4CPSFFG ICT of the Future
2017 - 2020DRBD4CloudEureka - Eurstars
2015 - 2020PRISMACLOUDEU H2020
2015 - 2018CREDENTIALEU H2020
2011 - 2013ARCHISTARFFG BRIDGE

Pentesting

RuntimeNameFunding Schema
2019 - 2022GUARDEU H2020
2019 - 2022SOCCRATESEU H2020
2018 - 2021SECREDASEU H2020
2015 - 2020PRISMACLOUDEU H2020
2015 - 2018CREDENTIALEU H2020

Risk Management

RuntimeNameFunding Schema
2021 - 2023PRAETORIANEU H2020
2021 - 2023PRECINCTEU H2020
2019 - 2021ODYSSEUSFFG KIRAS
2018 - 2020EVEFFG KIRAS
2018 - 2019WALL EFFG KIRAS
2017 - 2019CySiVuSFFG KIRAS
2017 - 2020SAURONEU H2020
2016 - 2019GENESISFFG KIRAS
2016 - 2018CERBERUSFFG KIRAS
2015 - 2017MITIGATEEU H2020
2014 - 2017HYRIMEU FP7
2014 - 2015GeRiAnFFG KIRAS